Schulden door de erfenis

Schulden door de erfenis

Bij een overlijden komt er als nabestaande veel op u af. Hoewel we er niet over nadenken als we horen dat we een erfenis krijgen, is het ook mogelijk dat u schulden erft. Dit is bijvoorbeeld het geval als de overledene een lening of doorlopend krediet nog niet heeft terugbetaald. Ga dit dus na voordat u de erfenis aanneemt.

U heeft drie mogelijkheden om een erfenis aan te nemen: Zuiver, beneficiair of verwerping van de erfenis. Heeft u de erfenis op een van deze manieren aangenomen dan kunt u niet meer terug.

Zuivere aanvaarding erfenis

U aanvaardt de erfenis zuiver. Dat geeft u recht op de bezittingen maar ook de plicht om de schulden van de overledene te betalen. Als alle opbrengsten uit de erfenis bij elkaar niet voldoende zijn om de schulden af te betalen dan moet u deze van uw eigen vermogen betalen.

Beneficiaire aanvaarding erfenis

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, dan kiest u ervoor om de erfenis alleen te aanvaarden als er na aftrek van alle schulden onder de streep een positief saldo overblijft. Beneficiair aanvaarden van de erfenis wordt ook wel “aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving” genoemd. Een notaris maakt een inventaris van alle bezittingen en van alle schulden. Als alle schuldeisers hun deel hebben ontvangen, krijgt u uw erfenis (indien er nog bezittingen en/of geld over zijn).

Automatisch zuiver aanvaarden

Let op dat u zich niet gedraagt als erfgenaam voordat u de erfenis beneficiair heeft aanvaard. Dit doet u bijvoorbeeld door:

  • bezittingen van de overledene op te ruimen of te verkopen.
  • bezittingen van de overledene te gebruiken, zoals het rijden in de auto van de overledene.
  • bezittingen van de overledene mee naar huis te nemen, zoals sieraden of foto’s.
  • openstaande rekeningen te betalen.

Hierdoor aanvaardt u volgens de wet automatisch zuiver de erfenis.

Wettelijke vereffening

Misschien vraagt u zich af waarom niet iedereen de erfenis beneficiair aanvaardt, aangezien u dan alleen de baten en niet de lasten hoeft te dragen. Het beneficiair aanvaarden van de erfenis heeft echter nog heel wat voeten in de aarde. Als u dit doet zijn er namelijk allerlei voorschriften waaraan u moet voldoen om de nalatenschap volgens de wet te vereffenen. Hiervoor moet u richtlijnen volgen bij de afwikkeling van de erfenis. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van een boedelbeschrijving bij de notaris en deze ter inzage leggen. Het is belangrijk dat u deze verplichtingen nakomt anders kunt u in gebreke gesteld worden. Dan is het alsnog mogelijk dat de schuldeisers bij u aankloppen om de schulden van de overledene te betalen. Lees meer over deze verplichtingen bij het beneficiair aanvaarden van de erfenis.

Verwerpen erfenis

Als u de erfenis niet aanvaardt, dan verwerpt u deze. De erfenis gaat dan naar de erfgenamen die de erfenis niet hebben verworpen. Als geen enkele erfgenaam de erfenis aanvaardt dan neemt de Staat de afwikkeling van de erfenis op zich. Meer daarvoor leest u op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een mogelijkheid als u de erfenis verwerpt is dat uw kinderen de nalatenschap van de overledene erven. Dat komt omdat minderjarigen automatisch een erfenis beneficiair aanvaarden als zij geen keuze maken. Datzelfde geldt overigens voor erfgenamen die onder curatele gesteld zijn.

Keuze maken binnen drie maanden

U heeft tot drie maanden na het overlijden van uw dierbare de tijd om te kiezen hoe u de erfenis wilt aanvaarden. Schuldeisers moeten ook drie maanden wachten voordat zij het geld voor een lening of krediet terugvorderen. Als u geen keuze maakt en een mede-erfgenaam heeft gekozen om de erfenis beneficiair te aanvaarden dan geldt deze manier van aanvaarding ook direct voor uzelf.

Lening bij overlijden

Sommige kredietverstrekkers schelden een (deel van de) lening kwijt bij overlijden. Op de volgende website kunt u kijken welke kredietverstrekkers dit zijn. Let daarbij wel op de kleine lettertjes, want vaak is dit risico voor de kredietverstrekker verwerkt in het rentetarief of betalen uw nabestaanden een hoog bedrag om de schuld kwijt te schelden na overlijden.

Getrouwd, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract

Getrouwd
Door te trouwen is er voor de wet sprake van gemeenschap van goederen. U bent dan de wettelijke erfgenaam van uw partner. Bent u getrouwd dan bent u aansprakelijk voor een eventuele schuld van uw partner, ook als u de erfenis verwerpt. Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat uw partner een eigen bedrijf heeft en dit bedrijf gaat failliet. Vervolgens overlijdt uw partner. U draait dan ook op voor het faillissement van het bedrijf omdat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden of een testament kunt u dit risico vermijden.

Geregistreerd partnerschap
Bij een geregistreerd partnerschap bent u net als bij trouwen de wettelijke erfgenaam van uw partner. Door partnerschapsvoorwaarden of een testament op te stellen bij het geregistreerd partnerschap kunt u van de wet afwijken.

Samenlevingscontract
Een samenlevingscontract is verstandig als u bijvoorbeeld met uw partner een koophuis koopt. U en uw partner zijn namelijk geen erfgenamen voor de wet als u samenwoont. Neem een verblijvingsbeding op in het samenlevingscontract zodat uw partner kan blijven wonen in het huis, mocht u komen te overlijden. Zonder verblijvingsbeding gaat de helft van het huis naar uw familie en kunnen zij door de erfenis op te eisen uw partner op straat zetten.

In een testament kunt u vastleggen dat (een deel van) de erfenis naar uw partner gaat. Dit is belangrijk als u kinderen heeft en u uw partner niet met niets achter wilt laten. Zonder testament gaat de erfenis naar de kinderen.

Notaris inschakelen

Hulp nodig bij het maken van uw keuze of bij het opstellen van een testament? Neem contact op met een notaris. Zij kunnen u voorzien van advies en bij de afwikkeling van een erfenis.

overlijden regelen